नेपालको संविधानको भाग–१ मा के छ ?

काठमाडौं । प्राविधिक तर्फ शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समुह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको पाठ्यक्रममा नेपालको संविधानको भाग १ लाई पनि उल्लेख गरिएको छ । के छ, संविधानको भाग १ मा ? हेरौँ ।

प्रतिक्रिया